WordPress (plugin) koppeling met Realworks

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst

1. Scope van de licentie
1.1. Wielands verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van de Software (“u”) een gebruiksrecht voor deze software.
1.2. Deze licentie is gekoppeld aan de website waarop deze voor het eerst is geïnstalleerd. De licentie mag worden overgezet naar een andere website; de licentie wordt gedeactiveerd op de andere website. De verplicht te gebruiken licentiemanagersoftware dwingt dit af; het is verboden deze te deïnstalleren, manipuleren of te ontwijken.
1.3. Het is niet toegestaan:

 • de broncode van de software te reverse engineeren of de software te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan;
 • de software in kopie te geven aan derden;
 • de software in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
 • wijzigingen aan te brengen in de software, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
 • aanduidingen van Wielands als rechthebbende op de software of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

1.4. U mag een reservekopie van de software maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele software.

2. Intellectuele eigendom
2.1. Alle rechten op de software, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen bij en blijven bij Wielands. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de software niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
2.2. De software omvat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen u een gebruiksrecht onder de betreffende opensourcelicenties. Deze vindt u in de handleiding. Deze eindgebruikerslicentie geldt niet op deze opensourcepakketten, en niets uit deze eindgebruikerslicentie mag worden opgevat als een beperking van een recht aan u verleend onder een opensourcelicentie.

3. Tegenprestatie
3.1. U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de software. In de documentatie vindt u aanbevolen hard- en softwareomgevingseisen.
3.2. Gedurende een beperkte periode mag u de software gebruiken zonder vergoeding met het oog op evaluatie of de software voor u geschikt is. Na deze periode is een eenmalige vergoeding verschuldigd. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien u na de evaluatieperiode de vergoeding niet voldoet. Over de wijze van betaling wordt u apart geïnformeerd door Wielands.
3.3. Gebruik van de software vereist activatie. Totdat u de software activeert, werken bepaalde aspecten van de software niet of niet volledig. Activatie dient na een proefperiode van een week na installatie te gebeuren. Ten behoeve van activatie na de proefperiode voert de software een activatieprotocol uit met een server van Wielands via internet.

4. Updates
4.1. Wielands brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten herstellen of het functioneren van de Software verbeteren. De Software zal u melden wanneer updates beschikbaar zijn. Dit vereist een actieve internetverbinding. Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Er bestaat nooit aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.

5. Ondersteuning
5.1. Wielands zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de website en/of via e-mail (of andere aan u bekend gemaakte kanalen). Wielands doet echter geen garanties dat alle door u aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.

6. Garanties en aansprakelijkheid
6.1. Wielands garandeert:

 • dat de Software substantieel werkt zoals omschreven in de documentatie;
 • dat de Software geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat;
 • dat de Software geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt, waarbij uitgesloten zijn schendingen als gevolg van een specifiek gebruik van de software;
 • zich in te spannen om gemelde gebreken aan de software zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen (Wielands mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update);
 • maar voor het overige niets.

#.#.Wielands zal u vrijwaren voor aanspraken van derden gebaseerd op een datalek in de software, een fout in de software, doch uitsluitend indien en voorzover de aanspraak te herleiden is tot de software zoals beschikbaar gesteld door Wielands.
6.2. In alle gevallen dient u de aanspraak zo snel mogelijk te melden bij Wielands en alle redelijke medewerking te verlenen die van u verlangd kan worden om de aanspraak op te lossen. Indien niet anders mogelijk is Wielands gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen om de aanspraak op te lossen.
6.3. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is Wielands jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met de Software.
6.4. Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij Wielands. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.

7. Duur van de overeenkomst
7.1. Deze overeenkomst treedt in werking na aanschaf van de software en blijft dan één jaar van kracht.
7.2. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van één maand.
7.3. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien u in staat van faillissement wordt verklaard, u surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, u overlijdt, dan wel indien u in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.
7.4. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van de software te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van de software te verwijderen van al uw systemen.

8. Betaling
8.1. Wielands zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan tevens direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.
8.2. Wielands kan verlangen dat bepaalde diensten of software middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Wielands hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is Wielands gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
8.3. Bij akkoord op een automatisch incasso gaat u akkoord met een maandelijkse betaling, en geeft u toestemming aan Wielands doorlopende incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens laadtransacties en/of abonnementsgelden en aan uw bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Wielands. NB. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
8.4. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Wielands het recht om een bedrag van 20 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9. Overige bepalingen
9.1. Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Wielands gevestigd is.
9.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
9.4. Wielands mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op de software van haar overneemt.

Plugin aanschaffen?

Kies een abonnementsvorm hieronder

€ 160 per jaar
 • Onbeperkt aantal objecten
 • Onbeperkt aantal koppelingen (kantoren)
 • 4x per dag bijwerken en/of realtime via Webhooks
 • Koppel met wonen, bedrijven, nieuwbouw en aankoop API

Gefactureerd per jaar tot opzegging